„Úspěch týmu je vždy určen tím, jak funguje jako celek. Můžete dát dohromady výběr těch největších hvězd a individualit na světě, ale pokud nepotáhnou za jeden provaz, celý tým nebude stát ani za zlámanou grešli.“ George Herman „Babe“ Ruth, Jr.
Již od počátku věků člověk přežíval, prosperoval a rozvíjel se jen díky týmové spolupráci. V dnešní uspěchané době, pod obrovským tlakem na co nejvyšší efektivitu, bychom se bez ní neobešli ani půl dne. Nikdo se už dnes nepídí po tom, v čem je týmová spolupráce lepší než samostatně pracující jednotlivci, ale jen a jen po tom, jak vybudovat a udržet co nejlépe fungující tým. Dobrá týmová spolupráce je založena na několika klíčových bodech.

Shoda 

„Pokud budeme všichni postupovat stejným směrem, úspěch už si nás najde sám.“ Henry Ford
Jasné zadání, pochopení a přijetí cíle je absolutně nezbytné. Pracovníci, soustředění na výkon svůj nebo svého oddělení, mohou být snadno zmateni nedokonalou komunikací nadřazených cílů. Dejte jim ale cíl, na kterém se shodnou jako tým a získáte motivační sílu těžko srovnatelnou s něčím jiným.

[GAL1-3]

Komunikace

„Nejdůležitější věcí na komunikaci je poslouchat nevyřčené.“ Peter Drucker
Dva monology nerovnají se komunikace, ta je totiž obousměrným procesem, při kterém hraje nesmírně důležitou roli zpětná vazba. Pro správné fungování týmu je také klíčové zjištění, uvědomění si a následně vyhnutí se komunikačním stereotypům a odbourání komunikačních bloků a bariér. Pomáhejte členům týmu porozumět náhledům a názorům ostatních, protože nedokonalá komunikace vede bez výjimek nejen k falešným a zkresleným předpokladům, ale velice často také k doutnajícím konfliktům a averzím.

Zapojení

„Dáte přednost skupině excelentních mozků, nebo excelentní skupině mozků?“ Meredith Belbin
Jiné přísloví praví, že pokud spolu tři kolegové neustále souhlasí, jsou dva z nich zbyteční. To, že se na věci dívají lidé různě, není v žádném případě na překážku, naopak. Konflikt je motorem úspěchu, samozřejmě za předpokladu, že je konstruktivní, dobře řízený a zvládnutý. Na zapojení všech členů nedbá jen dobrý team leader, ale všichni kolegové vzájemně.

Týmové role

„Jak byste mohli postavit fotbalový tým z jedenácti brankářů? A jak symfonický orchestr ze samých lesních rohů?“ Desmond Mpilo Tutu
Každý z nás se narodil se souborem vrozených dispozic, které nás předurčují k vyniknutí v různých aspektech týmové spolupráce. Dobrý manažer si u svých podřízených musí být těchto předpokladů velice dobře vědom a s týmem v tomto ohledu citlivě pracovat. Pokud si svou správnou týmovou roli (a roli našich kolegů) uvědomíme také my sami, nejenže se vyhneme některým frustrujícím a konfliktním situacím, ale posuneme úroveň spolupráce s kolegy na ještě daleko vyšší úroveň.

Trpělivost

„Skupina se stává týmem ve chvíli, kdy si každý její člen uvědomí svůj přínos natolik, že začne velebit schopnosti a dovednosti ostatních.“ Norman Shidle
Žádný tým nezačal pracovat efektivně okamžitě po svém vytvoření. Tým libovolné velikosti i složení prochází v době své existence několika vývojovými fázemi od formování až po samotné efektivní fungování. Při jakémkoli zásahu do týmu (odchod člena, příchod jiného, startování nového projektu, ale i povýšení nebo změna kompetencí jednoho z členů) se navíc může propadnout do kterékoli z předchozích fází. Výborně vyladěný a fungující tým není rozhodně samozřejmostí, ale snem a největším bohatstvím každého manažera i společnosti. K jeho budování přistupujte jako k dlouhodobé investici, u které i postupné a malé krůčky mohou významně ovlivnit celkový výsledek.
FORMULAR1