„Jen prosté shromáždění určitého počtu lidí s očekáváním, že budou pracovat jako tým, nestačí.“

Belbinovo pojetí týmových rolí patří jednoznačně k nejrespektovanějším a nejčastěji používaným. Pomáhá objevit nejsilnější a nejslabší stránky v chování spolupracovníků, sestavovat vysoce efektivní týmy, zlepšovat pracovní vztahy a v neposlední řadě dozvědět se něco jak sám o sobě, tak o ostatních.

Belbinův test týmových rolí

Každý člen týmu absolvuje elektronicky Belbinův test týmových rolí, který sestává ze dvou hlavních částí: v první z nich hodnotí pracovník sám sebe pomocí odpovědí na tematické otázky, ve druhé rozešle odkaz lidem, kteří jej znají, a to ideálně z pracovního procesu (ne nezbytně z dané společnosti či pracovní pozice). Výsledek testu má pochopitelně tím přesnější vypovídací hodnotu, čím více respondentů dotazník vyplní.
 
Požadavky na účastníky
Časová náročnost sebehodnotícího testu je zhruba 60 - 90 minut, u dotazníku pro ostatní respondenty pak cca 30 minut. Profil pracovníka se považuje za úplný, pokud jej vyplní kromě jeho samého alespoň 5 dalších kolegů.

Navazující program

Navazující seminář může mít mnoho různých podob od převážně teoretického workshopu přes outdoorový kurz s modelovými situacemi až po zátěžový diagnostický program. V úvodu jsou účastníci seznámeni s teorií testování. Následně obdrží zpracované výstupy testu, které zahrnují diagnostiku rolí (potažmo pracovní náplně), které jsou pro daného pracovníka nejvhodnější, akceptovatelné či naopak zcela nevhodné. Výstupy jsou následně rozebírány na modelových aktivitách se zpětnými vazbami.
 
Požadavky na účastníky
Závisí na typu navazujícího programu. Pro samotnou diagnostiku a následný teoretický workshop není stanoven maximální počet účastníků.  Pro outdoorové programy je vhodné pracovat se skupinou do 35ti členů.  Pro diagnostické kurzy jsou vhodné menší týmy do 12ti  osob.

Výstupy a benefity

Každý účastník obdrží podrobnou zprávu, která obsahuje:
 • výstup ze sebehodnotícího dotazníku
 • výstup z pozorování kolegů (5 a více) včetně porovnání se sebehodnocením
 • preferované týmové role
 • doporučení ohledně nejlepšího využití vrozených vzorců chování a potenciálu
 • návrhy dalšího rozvoje 
 • souhrn silných a slabých stránek v chování 
 • návrhy vhodného pracovního stylu
 
Přínos pro účastníky
 • uvědomění si silných a slabých stránek ve vlastním chování
 • zpětná vazba od spolupracovníků – jak nás vidí ostatní
 • zjištění příčin potenciálních třecích ploch s konkrétními kolegy, schopnost je odstranit
 
Přínos pro zadávající společnost
 • zjištění případných slabin ve složení týmu, chybějící týmové role
 • zvýšení efektivity práce v týmu

Společnost OMT group je certifikovaným partnerem pro Testování týmových rolí podle Mereditha Belbina.