KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

jsou součástí měkkých dovedností /soft skills/. Pod termínem komunikačních dovedností najdeme široké spektrum profesních oblastí např. argumentaci, asertivitu, business etiketu, efektivní komunikaci zahrnující významnou složku verbální a neverbální komunikace, naslouchání a zpětnou vazbu, komunikaci po telefonu či komunikaci s problémovými zákazníky, krizovou komunikaci vně či uvnitř společnosti, jednání s lidmi, týmovou spolupráci, manipulaci, prezentační dovednosti či řešení konfliktů.

Argumentace a vyjednávání

Sestavení klíčových argumentů využitelných ve vaší praxi. Efektivní volba vyjednávací a argumentační strategie.

Asertivní komunikace

Efektivní využití asertivních přístupů a technik.
Zvládání problémových situací.

Business etiketa a takt

Komunikace, chování a prezentace ve světě businessu.

Efektivní komunikace

Identifikace a vylepšení osobního komunikačního stylu.
Osvojení si praktických komunikačních technik jednotlivce i v týmu.

Efektivní telefonická komunikace

Rozvoj dovedností v oblasti telefonické komunikace a schopností předávat informace, ale také naslouchat.

Techniky vyjednávání po telefonu a zvládání zátěžových situací. Vytvoření standardů komunikace. Aktivní působení na klienta v souladu s hodnotami společnosti.

Jak jednat s různými typy lidí

Techniky a styly vyjednávání vedoucí ke vzájemnému porozumění obou stran a dosažení stanoveného cíle.

Komunikace s problémovými zákazníky

Rozvoj dovedností v oblasti telefonické komunikace a schopností předávat informace, ale také naslouchat. Techniky vyjednávání po telefonu a zvládání zátěžových situací. Vytvoření standardů komunikace. Aktivní působení na klienta v souladu s hodnotami společnosti.

Komunikace se zákazníkem 

on the job training

Náslech komunikace se zákazníkem přímo na pracovišti za účasti lektora.  Zpětná vazba lektora a následná doporučení.  

Krizová komunikace

Zásady a techniky krizové komunikace vně i uvnitř firmy.

Prezentační dovednosti I.

Naučit se vytvořit prezentaci v souladu se svým cílem. Práce s časem, technikou, účastníky a stresem.  

Prezentační dovednosti II.

Nalézt osobitý přístup jak prezentovat a dosáhnout potřebného cíle. Odbourání bariér bránící efektivní prezentaci. Přesvědčivý prezentační projev se schopností zaujmout.

Praktická komunikace, prezentace a argumentace – cesta k sebeprosazení.

Zlepšení znalostí a dovedností v oblasti komunikačních a argumentačních dovedností potřebných ke zvládnutí obhájení výsledků své práce, svého prosazení.

Rozvoj týmové komunikace - teambuilding

Zefektivnění týmové spolupráce

Bezproblémové předávání informací

Nastavení komunikačních pravidel, odbourání komunikačních bariér

Týmová komunikace a spolupráce

Naučit se efektivně komunikovat a pracovat v týmu a dosahovat potřebné efektivity a výsledků.

Komunikace

a každodenní interakce tzn. vzájemné působení mezi lidmi napříč společností, tvoří sítě kontaktů nezbytné pro zvládání pracovních úkolů a činností, jsou nezbytnou součástí našeho každodenního profesního života, ale také našeho osobního života.  Každý den řešíme nejrůznější situace a je proto nezbytné tyto dovednosti ovládat a soustavně na nich pracovat, abychom byli schopni efektivně řešit nastalé situace, zvýšili schopnost pracovat v týmu a také zlepšili mezilidské vztahy. 
Pozitivní je, že všechny komunikační dovednosti se dají naučit a potřebný efekt zlepšení se projeví poměrně rychle. Komunikační cyklus představuje systematický proces, pomocí kterého zacílíte své sdělení požadovaným směrem, nezapomenete na žádnou podstatnou část sdělení a maximalizujete jeho efekt u příjemců. 
Tak proč se v životě dále neposunout a nezvýšit sám sobě či svým zaměstnancům profesní kompetence, aby každý z nás mohl přinést do organizace sebe samého v podobě neustálého zlepšování a profesního rozvoje. A tak dosahovat vlastní lepší profesní sebejistoty a sebeuznání na straně jedné a úspěšného plnění stanovených termínovaných úkolů, cílů a strategií společnosti na straně druhé.