Metodika teambuildingových aktivit vychází z více než 25 leté praxe s organizací a přípravou teambuildingových kurzů. Jednotlivé modelové situace se zaměřují na rozvoj a podporu týmové spolupráce a komunikace. Zaměřujeme se na zvyšování výkonosti v týmu a měníme nevhodné a nefunkční týmové návyky. Strukturovanou zpětnou vazbou budujeme provázanost mezi programem a pracovním prostředím.

ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE - TEAMBUILDING

Teambuildingový program zaměřený na rozvoj týmové spolupráce se věnuje stanovení pravidel komunikace v rámci skupiny .  Za pomocí teambuildingových aktivit si členové týmu uvědomují sounáležitost s ostatními. Činnosti navozují situace, kdy je zapotřebí spolupráce všech členů týmu a jejich společné zapojení. Týmová spolupráce přináší možnost splnění úkolů, které by samotný jedinec nezvládl. Společná synergie tým stále posouvá dále, účastníci přirozeně vidí přínosy týmové spolupráce  - tzv. win-win efekt. Program je zaměřen také na posílení týmového ducha a vytvoření společných zážitků, které jsou zároveň odměnou.

 • Stanovení pravidel týmové spolupráce

 • Win-win = jeden bez druhého se neobejdeme

 • Posílení týmového ducha a nastavení synergie týmové spolupráce

ROZVOJ TÝMOVÉ KOMUNIKACE - TEAMBUILDING

Důležitou součástí teambuildingu je také rozvoj týmové komunikace. Její zefektivnění je klíčem k bezproblémovému předávání informací. V rámci teambuildingových programů lze s komunikací – ať už verbální nebo neverbální – systematicky pracovat. Účastníkům jsou symbolicky tvořeny komunikační bariéry, přes které bude třeba předávat informace různého charakteru. Situace vyplývající z modelových činností může tým pod vedením lektora rozebrat a jejich výstupy aplikovat na všednodenní práci týmu v kanceláři. Díky zkušenosti s komunikačními úskalími a společným nastavením komunikačních pravidel lze pomoci odbourávat komunikační bariéry, které při běžné komunikaci mohou vznikat.

 • Zefektivnění týmové spolupráce

 • Bezproblémové předávání informací

 • Nastavení komunikačních pravidel, odbourání komunikačních bariér

HLEDÁNÍ NOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ - TEAMBUILDING

Při komunikace se setkáváme se zaběhnutými stereotypními způsoby, které často nemusí být efektivní. Teambuildingové programy zaměřené na diagnostiku týmové komunikace se snaží odhalit komunikační bariéry mezi spolupracovníky a podpořit a nasměrovat účastníky při práci na jejich odstranění. Na základě zpětných vazeb, které si účastníci kurzů za pomoci lektorů podávají, se společně pracuje na hledání nových komunikačních kanálů. Do kurzy jsou zařazeny teambuildingové hry posilující komunikační proaktivity a schopnost efektivně předávat a vnímat informace.

 • Diagnostika týmové komunikace

 • Odhalení komunikačních bariér a jejich odstranění

 • Posílení komunikační proaktivity

IDENTIFIKACE TÝMOVÝCH ROLÍ - TEAMBUILDING

Využitelnost jednotlivých týmových rolí pro efektivní práci týmu. Na kurzu diagnostikujeme jednotlivé týmové role a jejich vzájemné vztahy a možné pozitivní i negativní interakce. Výstupem z kurzu je jak individuální popis převažujících týmových rolí u jednotlivců, tak přesné nadefinování vztahu k managerovi týmu. Přínosem pro zadavatele i pro tým je především rozdílnosti jednotlivých týmových rolí, rozvoj vzájemného respektu a toleranci k rozdílným způsobům řešení pracovních úkolů.

 • Diagnostika týmových rolí

 • Využitelnost jednotlivých týmových rolí při spolupráci

 • Funkční delegování v rámci týmu

DIAGNOSTICKÉ KURZY – AC / DC

Zjištění úrovně jednotlivých manažerských dovedností účastníků kurzu. Schopnost jejich začlenění do pracovních týmů, případně jejich efektivní využití při stavbě týmů zcela nových. Velmi detailně propracovaná zpětná vazba včetně psychologických profilů jednotlivých účastníků kurzu.

 • Diagnostika stanovených kompetencí

 • Psychologická zpětná vazba a rozbor stanovených kompetencí

 • Výběr zaměstnanců a jejich efektivní hodnocení či určení dispozic pro další práci

TEAMBUILDING PRO NOVĚ VZNIKLÉ TÝMY

Vícedenní teambuildingové programy nabízí ideální příležitost pro bližší a neformální poznání spolupracovníků, odbourání ostychu a stmelení kolektivu. Seznámení s kolegy i mimo pracovní prostředí následně pozitivně ovlivňuje náladu na pracovišti a podporuje výkonnost a efektivitu celého kolektivu.

 • Podpora vzniku neformálních vazeb a seznámení členů týmu

 • Stmelení skupiny, prohloubení důvěry

 • Podpora „vidění“ společného cíle

KURZ POSKYTOVÁNÍ A PŘÍJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY - TEAMBUILDING

V rámci jednotlivých teambuildingových a outdoorových aktivit, které mohou být v některých typech kurzů cíleně zátěžové,  učíme účastníky metody poskytování funkční zpětné vazby. Účastníci se zároveň učí zpětnou vazbu od svých kolegů nebo nadřízených příjmat a pracovat s ní. To umožní příjmout kritiku a omezí vznik možných konfliktů v rámci týmu. 

 • Rozvoj schopnosti sebereflexe

 • Rozvoj konstruktivní kritiky a efektivního zvládání konfliktů

 • Nácvik dovednosti konstruktivního podávání zpětné vazby sobě i ostatním

ZÁTĚŽOVÉ A EXPEDIČNÍ PROGRAMY - TEAMBUILDING

Ze zátěžových a expedičních programů si odneste spoustu silných zážitků, poznáte své kolegy ve vypjatých situacích a při déle trvajícím nepohodlí. Doporučujeme například kurz přežití, při kterém se naučíte rozdělávat oheň všemi dostupnými prostředky, bude spát v přístřešcích, které si sami vybudujete a žaludek zasytíte pouze potravou, kterou si opatříte v přírodě.

 • Extrémně silné a jedinečné zážitky

 • Posílení sebehodnocení a podpora důvěry a vzájemných vztahů v extrémních situacích

 • Podpora loajality týmu a zvýšení motivace

RELAXAČNÍ A ODPOČINKOVÝ KURZ - TEAMBUILDING

Teambuilding může mít mnoho forem od aktivní až po rekreační formu. Probíhá v neformálním prostředí a i díky tomu se v jeho průběhu účastníci uvolní a ukáží svou pravou tvář. Rekreační teambuilding je zejména o uvolněné atmosféře a plnění jednodušších teambuildingových úkolů většinou v přírodě. U odpočinkového kurzu budete mít prostor i na využití hotelového Spa či jiných relaxačních služeb hotelu, které jistě k uvolněné atmosféře pomůžou. Se svými kolegy zažijete nevšední zážitky, vztahy na pracovišti se prohloubí, zlepší se komunikace v týmu, dáte týmu novou energii a nastartujete jej na další pracovní etapu.

 • Aktivní odpočinek netradiční formou – techniky moderního stress managementu

 • Zvýšení loajality a narovnání vzájemných vztahů

TEAMSPIRIT KURZY PRO POBAVENÍ A ZÁBAVU

Teamspirit neboli týmový duch je spojen s netradiční formou teambuildingu a s neobvyklými zážitky, které se realizují v neformálním prostředí. Jeho cílem je vytvoření příležitosti k navázání kontaktu a komunikace mezi lidmi, kteří se v pracovním prostředí nesetkávají, ale také k prohloubení stávajících vazeb mezi kolegy. Může rovněž sloužit k navázání zcela nových kontaktů.
Teamspirit slouží především jako ocenění Vašeho týmu a týmové práce, partnerů či Vašich klientů a měl by být pro všechny zúčastněné silným společným zážitkem. Může však také sloužit k posílení vazeb a vztahů s Vašimi obchodními partnery. Tato setkání zvyšují motivaci zaměstnanců a loajalitu vůči firmě.
Teamspirit využívá outdoorových i indoorových aktivit, jejichž cílem je pobavení účastníků, zábava, relaxace, ale i adrenalin.

 • Rozptýlení týmu aktivní a netradiční formou

 • Podpora loajality a motivace zaměstnanců

Poptávkový formulář

Efektivní tým

Kontaktní informace

+420 730 874 555

Neradi čekáte? Zavolejte nám!

Detaily k akci

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

* - Toto pole je povinné